Sierraform, Step Hi Mag (20 Kg)

///Sierraform, Step Hi Mag (20 Kg)